RSS
szukaj
RSS
SmodCMS

Statut SKOS

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Komputer w Szkole" - w skrócie SKOS - i używa pieczęci z tą nazwą.


§ 2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.


§ 3
Stowarzyszenie ma osobowość prawną.


§ 4
1) Stowarzyszenie może powoływać oddziały SKOS podlegające legalizacji przez właściwe terenowe organy administracji państwowej.
2) Do realizacji specjalnych zadań , a także w celu ułatwienia lokalnej współpracy członków SKOS, powoływane są przez Zarząd Główny i Oddziały SKOS komisje, komitety, grupy robocze oraz koła działające na podstawie odrębnych regulaminów.


§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania.


§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

--------------------------------------------------------------------------------


ROZDZIAŁ 2
Cele i środki działania


§ 7
Celem Stowarzyszenia jest:
1) badanie i ulepszanie edukacyjnych narzędzi informatycznych i metod nauczania za pomocą tych narzędzi,
2) doskonalenie programów i metod powszechnego kształcenia informatycznego,
3) podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia,
4) ułatwianie wymiany informacji i koleżeńskich kontaktów w środowisku wszystkich osób zainteresowanych zastosowaniem komputerów w nauczaniu lub problemami powszechnej edukacji informatycznej.
5)
reprezentowanie członków Stowarzyszenia, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa i władz.


§ 8

Dla realizacji swoich statutowych celów Stowarzyszenie:
1) organizuje krajowe i lokalne konferencje i spotkania nauczycieli,
2) organizuje kursy, odczyty, wystawy, konkursy, wycieczki,
3) prowadzi działalność wydawniczą,
4) gromadzi i udostępnia księgozbiory, narzędzia nauczania, współtworzy ośrodki wymiany informacji i pomocy pedagogicznej,
5) współdziała z właściwymi władzami i instytucjami przy opracowywaniu programów, metod i narzędzi nauczania, wspiera prace nad alternatywnymi programami autorskimi,
6) współpracuje z odpowiednimi stowarzyszeniami w innych krajach,
7) organizuje wyjazdy naukowe i studialne, praktyki i staże krajowe i zagraniczne,
8) prowadzi działalność gospodarczą,
9) podejmuje wszelkie inne konkretne działania służące realizacji celów i zgodne ze statutem Stowarzyszenia.

--------------------------------------------------------------------------------


ROZDZIAŁ 3
Członkowie


§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.


§ 10

Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy, kto popiera jego cele i chce się przyczynić do ich realizacji.

§ 11
1)
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału (lub Zarząd Główny) na podstawie pisemnej deklaracji i wpisowego. Członkami zwyczajnymi są także uczestnicy zgromadzenia założycielskiego, którzy podpisali deklaracje członkowskie.
2) Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz SKOS,
b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych SKOS,
c) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie SKOS.

§ 12
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego,
2) skreślenia przez Zarząd Główny w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres roku, pomimo uprzedniego upomnienia; osoba skreślona może być ponownie przyjęta na warunkach członka nowowstępującego.
3) wykluczenie przez Zarząd Główny za działalność na szkodę Stowarzyszenia oraz nie przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz.

§ 13
Od uchwał Zarządu Głównego w sprawach skreślenia i wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia - którego decyzje są ostateczne - w terminie miesiąca od daty otrzymania uchwały.

§ 14
Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu.

§ 15
Członkostwo honorowe nadaje i pozbawia godności członka honorowego Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego.

§ 16
Członek honorowy nie płaci składek członkowskich i posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.

§ 17
1) Członkami wspierającymi SKOS mogą być osoby prawne, które są zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, zadeklarują poparcie finansowe na rzecz SKOS oraz zostaną przyjęte przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.
2) Członkowie wspierający mają prawo do pomocy ze strony SKOS na zasadach ustalonych przez Prezydium Zarządu Głównego.
3) Członek wspierający traci swoje prawa członkowskie na skutek:
- dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego,
- skreślenie przez Zarząd Główny za nie płacenie składek przez okres roku.


--------------------------------------------------------------------------------


ROZDZIAŁ 4
Władze Stowarzyszenia


§ 18

1) Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zgromadzenie,
- Zarząd Główny,
- Główna Komisja Rewizyjna.
2) Kadencja wszystkich władz trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3) Wszystkie uchwały władz wybieralnych są podejmowane zwykła większością głosów i są ważne, jeśli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków władz.

§ 19
W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba dokooptowanych nie może być większa od 1/3 liczby członków z wyboru.

§ 20
1) Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd Główny.
2) Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3) Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu ma każdy członek zwyczajny, który opłacił składki za bieżący rok i każdy członek honorowy. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
4) Członkowie wspierający mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu poprzez swoich przedstawicieli z głosem doradczym.

§ 21
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej SKOS,
2) uchwalanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
4) wybór w tajnym głosowaniu Przewodniczącego SKOS, wybór od dziesięciu do dwudziestu członków Zarządu Głównego oraz pięcioosobowej Komisji Rewizyjnej,
5) uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
6) nadawanie członkostwa honorowego,
7) podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
8) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego w sprawie skreśleń i wykluczeń członków,
10) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych.

§ 22
1) Zarząd Główny zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie raz w roku i zawiadamia wszystkich członków o jego terminie, miejscu i porządku obrad na cztery tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 100 lub co najmniej 30 % członków Stowarzyszenia.
3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Główny w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4) Wnioski w sprawach innych niż wymienione w § 21, które mają być rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, muszą być zakomunikowane Zarządowi Głównemu co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 23
Walne Zgromadzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 50-ciu lub co najmniej 20 % członków Stowarzyszenia. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów - jeśli statut nie stanowi inaczej.

§ 24
Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego obrad.

§ 25
Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru władz co dwa lata począwszy od Zjazdu Założycielskiego.

§ 26
W okresie między Walnymi Zgromadzeniami pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd Główny, który zbiera się co najmniej trzy razy w roku (poza Walnym Zgromadzeniem). Pierwsze zebranie Zarządu Głównego po wyborze odbywa się w czasie Walnego Zgromadzenia. Obradami Zarządu kieruje przewodniczący a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia. Obrady toczą się według regulaminu ustalonego przez Zarząd. Na pierwszym zebraniu Zarząd Główny wybiera prezydium złożone wraz z przewodniczącym z od pięciu do siedmiu osób w tym wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia, sekretarza i skarbnika.

§ 27
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) kierowanie pracami Stowarzyszenia, zgodnie z ustaleniami Walnego Zgromadzenia, we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które leżą w wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia,
2) reprezentowanie SKOS na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) powoływanie redakcji wydawnictw Stowarzyszenia,
4) zarządzanie majątkiem ruchomym, nieruchomym i zasobami finansowymi,
5) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu oraz zatwierdzanie bilansu,
6) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
7) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działań Prezydium w okresie od ostatniego posiedzenia Zarządu,
8) powoływanie i nadzorowanie oddziałów Stowarzyszenia,
9) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.

§ 28
W okresie pomiędzy kolejnymi posiedzeniami funkcje wykonawcze Zarządu Głównego pełni jego Prezydium.
Prezydium ustanawia pełnomocników prawnych Stowarzyszenia oraz ma prawo podejmować zobowiązania prawne i finansowe w imieniu Stowarzyszenia, zgodnie z decyzjami Zarządu Głównego i Walnego Zgromadzenia. Zebrania Prezydium zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeby.

§ 29
Umowy, akty i wszelkie zobowiązania materialne podpisuje Skarbnik i Przewodniczący lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący. Prezydium Zarządu Głównego za zgodą Przewodniczącego i Skarbnika może upoważnić innych członków Prezydium do składania wyżej wymienionych podpisów.

§ 30
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków; spośród członków wybiera w tajnym głosowaniu przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§ 31
1) Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności SKOS, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i jej zgodności ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
2) Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, a ponadto obowiązek składania sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
3) Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.


--------------------------------------------------------------------------------


ROZDZIAŁ 5
Oddziały SKOS


§ 32

Do powstania Oddziału SKOS, powołanego uchwałą Zarządu Głównego, wymagana jest liczba 15 członków Stowarzyszenia. Teren działania i siedzibę Oddziału ustala Zarząd Główny z uwzględnieniem podziału administracyjnego kraju. Oddziały SKOS mogą posiadać osobowość prawną. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd Główny SKOS na wniosek Zarządu Oddziału.

§ 33
1) Władzami Oddziału SKOS są:
- Walne Zgromadzenie Oddziału,
- Zarząd Oddziału,
- Komisja Rewizyjna Oddziału.
2) Kadencja wszystkich władz trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3) Wszystkie uchwały władz wybieralnych są podejmowane zwykłą większością głosów i są ważne, jeśli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków władz.

§ 34
1) Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zgromadzenie Oddziału, zwoływane przez Zarząd Oddziału nie rzadziej niż raz w roku.
2) W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z prawem głosu wszyscy członkowie oddziału jak w § 20.
3) Uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału zapadają zwykłą większością głosów i są prawomocne, jeśli w Zgromadzeniu uczestniczy co najmniej 20-stu lub co najmniej 20 % członków oddziału.

§ 35
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału SKOS należy:
1) uchwalanie programu działalności merytorycznej i finansowej oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz SKOS;
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału;
3) wybór Przewodniczącego Oddziału, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 36
Zarząd Oddziału składa się z 3 do 7 osób, zgodnie z postanowieniem Walnego Zgromadzenia Oddziału, w tym z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika i jest wybierany w głosowaniu tajnym.

§ 37
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1) reprezentowanie oddziału na zewnątrz i działanie w imieniu Stowarzyszenia na swoim terenie,
2) kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia SKOS i Walnego Zgromadzenia Oddziału oraz uchwałami Zarządu Głównego SKOS,
3) powoływanie kół SKOS na terenie oddziału,
4) zarządzanie majątkiem SKOS w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny.

§ 38
Komisja Rewizyjna Oddziału SKOS składa się z 3 - 5 członków, spośród których wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego i sekretarza.

§ 39
1)
Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola całokształtu działalności oddziału co najmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2) Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z kontroli, a ponadto obowiązek składania sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Oddziału wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
3) Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.


--------------------------------------------------------------------------------


ROZDZIAŁ 6
Majątek i fundusze


§ 40

Majątek SKOS stanowią: ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 41
Na fundusz SKOS składają się:
1) składki członkowskie,
2) dochody z ruchomości i nieruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
3) subwencje, dotacje, darowizny i zapisy,
4) zyski z kapitałów,
5) wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 42
Stowarzyszenie prowadzi księgowość zgodnie z ustaleniami Prezydium Zarządu, w zgodzie z obowiązującym prawem finansowym i gospodarczym. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.


--------------------------------------------------------------------------------


ROZDZIAŁ 7
Zmiana statutu, struktury i rozwiązanie się Stowarzyszenia


§ 43
Uchwałę o zmianie statutu lub o rozwiązaniu się SKOS podejmuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

§ 44
1) Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Oddziału SKOS w przypadku jego działalności sprzecznej z celami, statutem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia SKOS.
2) W przypadku rozwiązania oddziału SKOS, jego członkowie i koła powołane przez Zarząd Oddziału pozostają członkami i kołami SKOS, o ile nie złożą pisemnej rezygnacji do Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§ 45
Uchwały wymienione w niniejszym rozdziale podejmowane są większością 2/3 głosów i są prawomocne, jeśli w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy co najmniej 150 lub co najmniej 30 % ogólnej liczby członków SKOS.


wersja ze zmianami dokonanymi w dniu 20.11.99.

--------------------------------------------------------------------------------

Wersja do druku